Πολιτική Απορρήτου / Privacy Policy

Ελληνικά

 • Αυτός ο ιστοχώρος εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνον εκπαιδευτικούς σκοπούς. Περιέχει διδακτικό υλικό και πληροφορίες σχετικές με μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κανένα οικονομικό όφελος δεν προκύπτει από τη λειτουργία του ιστοχώρου, τα λειτουργικά του κόστη καλύπτονται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και από εμένα προσωπικά.
 • Καμία πληροφορία δε συλλέγεται μέσω αυτού του ιστοχώρου, εκτός από εκείνες που είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση του στόχου που αναφέρεται παραπάνω. Θα υπάρχει επικοινωνία με τους εγγεγραμμένους χρήστες, περιστασιακά, μέσω των στοιχείων που έχουν οι ίδιοι δηλώσει, προκειμένου αυτοί να ενημερώνονται για θέματα σχετικά με τις υπηρεσίες στις οποίες έχουν εγγραφεί.
 • Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτόν τον ιστοχώρο, χρησιμοποιούνται προκειμένου να ταυτοποιούνται οι εγγεγραμμένοι χρήστες και να παρέχονται σε αυτούς πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες στις οποίες έχουν εγγραφεί.
 • Η υπηρεσία Single Sign On από την Google χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των εγγεγραμμένων χρηστών του ιστοχώρου. Οι χρήστες απαιτείται να χρησιμοποιήσουν λογαριασμό της Google προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να εισέλθουν στον ιστοχώρο.
 • Καμία πληροφορία δεν μοιράζεται, με κανέναν τρόπο και σε καμία μορφή, με Τρίτα Μέρη.
 • Παρακαλώ, επικοινωνήστε μαζί μου εάν επιθυμείτε διευκρινήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου.

English

 • This website is used solely for educational purposes. It contains teaching materials and information related to courses offered by the University of Ioannina, Greece. No profit is made through this website, the operational costs are covered by the University of Ioannina and myself.
 • No information is collected through this website, except for what serves the purpose mentioned above. Registered users will, occasionally, be contacted using the contact information they have provided, in order to inform them about announcements related to the services they have registered to.
 • The information collected by this website, is used in order to identify the registered users and provide them with information related to the services they have registered to.
 • Google Single Sign On is used for logging in to this website. Users are requested to use a Google Account in order to be able to log in to their account at this website.
 • No information is shared, in any way or any form, with third parties.
 • Please, contact me if you feel that you need any further clarification related to this Privacy Policy.