Βαθμολόγηση

From Εγχειρίδια της Υπατίας

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος

  1. Εντός του εξαμήνου πραγματοποιείται η λεγόμενη Ενδο-Εξαμηνιαία Εξέταση. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενδο-Εξαμηνιαία Εξέταση έχουν μόνον όσοι φοιτητές πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, που αναφέρονται παρακάτω. Εάν οι συμμετέχοντες στην Ενδο-Εξαμηνιαία Εξέταση φοιτητές δεν προσέλθουν στην Εξεταστική του Εξαμήνου τότε ο τελικός βαθμός που θα λάβουν για το μάθημα είναι αυτός της Ενδο-Εξαμηνιαίας Εξέτασης, είτε αυτός είναι πάνω από τη βάση είτε όχι. Εάν προσέλθουν στην Εξεταστική του Εξαμήνου, τότε ο βαθμός που προέκυψε από την Ενδο-Εξαμηνιαία Εξέταση χάνεται ακόμα και αν είναι πάνω από τη βάση, και ο τελικός βαθμός τους είναι αυτός που προκύπτει από την Εξεταστική του Εξαμήνου.
  2. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Εξεταστική του Εξαμήνου. Επίσης, η συμμετοχή των φοιτητών σε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες είναι προαιρετική και αν κάποιος αποφασίσει να μην συμμετάσχει σε κάποια από αυτές αυτό δεν προσμετράται αρνητικά με οποιονδήποτε τρόπο.
  3. Η εξεταστέα ύλη τόσο για την Ενδό-Εξαμηνιαία Εξέταση όσο και για την Εξεταστική του Εξαμήνου είναι ολόκληρη η ύλη του μαθήματος όπως αυτή αναγράφεται στον Οδηγό Σπουδών.
  4. Η εξέταση του κάθε μαθήματος γίνεται προκειμένου να διαπιστωθούν οι γνώσεις που αποκόμισαν οι φοιτητές κατά τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος στο οποίο εξετάζονται ή άλλων προαπαιτούμενων μαθημάτων. Η εξέταση δεν έχει σκοπό να διαπιστωθούν οι γνώσεις που αποκόμισαν οι φοιτητές κατά τη διδασκαλία σε άλλα μη-προαπαιτούμενα μαθήματα.
  5. Όσοι επιθυμείτε αιτιολόγηση του βαθμού σας σε οποιαδήποτε εξέταση, επικοινωνήστε μαζί μου το αργότερο εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία πρώτης ανακοίνωσης των βαθμών της εξέτασης και, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από την ημερομηνία διεξαγωγής της αμέσως επόμενης χρονολογικά εξέτασης στο συγκεκριμένο μάθημα.
  6. Κατά εξαίρεση, μικρός αριθμός φοιτητών που έχει ενεργή, ουσιώδη και διαρκή συμμετοχή κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, η οποία συνάδει με την έννοια της αριστείας, έχει εξαιρετικές επιδόσεις στις διαδικασίες που εντάσσονται στα Κριτήρια για τη συμμετοχή στην Ενδο-Εξαμηνιαία Εξέταση, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω, και επιδεικνύει ιδιαίτερο ζήλο συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες του μαθήματος, δύναται να λάβει βαθμό Ενδό-Εξαμηνιαίας Εξέτασης χωρίς να συμμετάσχει σε αυτήν. Η επιλογή τέτοιων φοιτητών γίνεται αποκλειστικά και μόνον με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια, χωρίς να υπάρχει καμία και κατά οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση αιτιολόγησης της επιλογής. Ο αριθμός αυτών των φοιτητών δεν είναι προκαθορισμένος, μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το μάθημα και με το εξάμηνο, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να μην επιλεγούν τέτοιοι φοιτητές.
  7. Τα όσα περιγράφονται εδώ εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα στα υποχρεωτικά μαθήματα, και, εφόσον οι υποχρεώσεις μου το επιτρέπουν, επιπρόσθετα και σε μαθήματα επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, αν το πλήθος των συμμετεχόντων φοιτητών είναι μικρό, τότε τα όσα περιγράφονται εδώ θα προσαρμόζονται κατά περίπτωση και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.
  8. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή, δεν καταστεί εφικτή η συνέχιση ή η περάτωση της διαδικασίας που περιγράφεται εδώ, τότε αυτόματα οτιδήποτε θα έχει πραγματοποιηθεί στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή θεωρείται ως μη γενόμενο και, από όσα θα έχουν μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή πραγματοποιηθεί, δεν προκύπτει το οποιοδήποτε δικαίωμα, όφελος ή βαθμολογικό αποτέλεσμα.

Κριτήρια για τη συμμετοχή στην Ενδο-Εξαμηνιαία Εξέταση

  1. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιείται ένα Διαγώνισμα. Η οριστική ημερομηνία για αυτό το διαγώνισμα ανακοινώνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την πραγματοποίηση του. Η εξεταστέα ύλη του Διαγωνίσματος είναι εκείνο το κομμάτι της ύλης που έχει διδαχθεί μέχρι και την τελευταία διάλεξη πριν την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνίσματος. Με βάση τον βαθμό του Διαγωνίσματος επιλέγεται ένας συγκεκριμένος αριθμός φοιτητών, που ανακοινώνεται στην αρχή του εξαμήνου, οι οποίοι, και μόνον αυτοί, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ενδο-Εξαμηνιαία Εξέταση.
  2. Αν δεν συμμετάσχετε στο Διαγώνισμα, τότε αυτόματα λαμβάνετε σε αυτό το βαθμό ΕΝΑ (01).